Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là 5%/năm; áp dụng từ 01/9/2021

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định lãi suất cho vay tối thiểu như sau"1. Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, có tính đến chi phí cơ hội của nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, chi phí trích lập dự phòng rủi ro cho vay và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay.”Trên cơ sở quy định của Chính phủ; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành lãi suất cho vay tối thiểu nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ. 

Ngày 01 tháng 09 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ.

Theo đó, quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là 5%/năm. 

Đối với các Hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày có hiệu lực của Quyết định này: Tiếp tục thực hiện lãi suất cụ thể theo quy định của Hợp đồng đã ký.

Đối với các Hợp đồng tín dụng ký sau ngày có hiệu lực của Quyết định này: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu đã quy định.

Được biết lãi suất cho vay tối thiểu của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương khác hiện tại dao động từ 5,5%/năm – 8,0%/năm; với lãi suất cho vay tối thiểu được phê duyệt khá thấp sẽ mang tính hỗ trợ cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn; Quỹ sẽ cùng với các Chủ đầu tư vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất; hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế xã hội của Tỉnh.  

Nguồn: Dương Ngô Thái Bình - Phòng Tín dụng