Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tham luận tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu tham luận tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến, đầu cầu Hà Nội tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam;... qua đó, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Tại hội nghị, thay mặt Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu tham luận quan trọng với chủ đề: “Thừa Thiên Huế gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập”, trong đó khẳng định, những năm qua, Thừa Thiên Huế luôn ý thức sâu sắc trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa; luôn xem văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững. Tỉnh đã ban hành nhiều đề án, chương trình, nghị quyết cụ thể trong từng giai đoạn, trong đó, nỗ lực, quyết tâm để bảo tồn, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa giàu bản sắc truyền thống… Hiện nay, tỉnh cũng đang tích cực thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra trong đó có mục tiêu quan trọng: Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Đó cũng chính là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa để đưa Thừa Thiên Huế phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, văn hóa là nền tảng, động lực để phát triển xã hội. Đảng ta luôn xác định, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ đã từng nói. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trước thời cơ, thách thức, phải tiếp tục xây dựng văn hóa. Phát triển văn hóa là nội dung trọng tâm, nổi bật trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian tới, chúng ta cần tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng toàn dân tộc, thực hiện thành công phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, kết hợp giá trị truyền thống với thời đại; phát triển toàn diện đồng bộ văn hóa, nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạnh phúc, khát vọng; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là Nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị về đạo đức, phát huy vai trò nêu gương; xây dựng môi trường văn hóa số, làm cho văn hóa thích nghi với nền công nghiệp lần thứ 4.

Muốn vậy, giải pháp đặt ra là, tiếp tục nâng cao nhận thức về lĩnh vực văn hóa; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về văn hóa; khắc phục tư tưởng chú trọng kinh tế mà không quan tâm đến văn hóa mà phải đặt ngang hàng; sớm khắc phục tình trạng chậm phát triển thể chế văn hóa; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Theo chương trình, buổi chiều, dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng hội nghị tiếp tục phiên thảo luận và bế mạc Hội nghị.

thuathienhue.gov.vn (CTV)