VCCI: Phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ và DN

Tập hợp tiếng nói cộng đồng DN

Theo lãnh đạo VCCI, trong quá trình phát triển, với vai trò cơ quan đại diện cho tiếng nói của cộng đồng DN, VCCI luôn tích cực đồng hành, lắng nghe phản ánh của các DN, với mục tiêu sau cùng là xây dựng một môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh lý tưởng, nơi DN có thể sống tốt - sống khỏe, không ngừng cống hiến vì sự phát triển, đi lên của đất nước.

Tuy nhiên, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đòi hỏi VCCI phải có những đổi thay về mặt tư duy cũng như hành động để bắt kịp xu thế thời đại. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, VCCI đã hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu Đại hội VCCI lần thứ VI đề ra và những nhiệm vụ khác được Đảng, Nhà nước giao.

Các hoạt động chính của VCCI như xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thương mại - đầu tư, đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho DN… đã được đẩy mạnh, nhìn chung tăng 20% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm.

Các mặt công tác được triển khai toàn diện và chất lượng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa. Vai trò của VCCI trong tham gia xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính ngày càng được khẳng định và đề cao.

VCCI đã chú trọng tăng cường tính liên kết và nâng cao năng lực của các hiệp hội, bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống hiệp hội DN trên toàn quốc, cơ bản hoàn thành việc thành lập và triển khai hoạt động của các hiệp hội DN cấp tỉnh; phát huy chức năng đại diện cho người sử dụng lao động...

Thông qua phối hợp đo lường chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được Chính phủ đánh giá cao, VCCI đã góp phần cùng với Chính phủ tạo động lực thay đổi nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh tại các địa phương.

Tiếp nối truyền thống kết nối cộng hưởng sức mạnh

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, với quan điểm định hướng hoạt động của VCCI phải đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, tầm nhìn của VCCI là: DN vững mạnh - đất nước thịnh vượng. Sứ mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát triển DN, các hiệp hội DN bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Với sứ mệnh trên, nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành VCCI cần nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh.

Trong đó, nâng cao chất lượng hoạt động góp ý, xây dựng pháp luật, chính sách được xác định là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, quan trọng hàng đầu trong hỗ trợ DN, có thể được cải thiện thông qua các hoạt động. Cùng với đó, VCCI cần tiếp tục thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường truyền thông hỗ trợ DN phát triển, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN.

Đặc biệt, việc tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp hội DN và hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định vai trò là trung tâm liên kết các hiệp hội DN trên cả nước.

Bên cạnh đó, tham gia phát triển đội ngũ doanh nhân, xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

VCCI cũng tham gia kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Theo tinh thần Chỉ thị 25/CT-TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại - đầu tư của VCCI cần triển khai theo hướng kết hợp mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thống với việc đầu tư triển khai các hoạt động mới, các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh linh hoạt, có hàm lượng trí tuệ cao dựa trên ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, VCCI cần tiếp tục hỗ trợ DN khai thác tốt các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, bảo vệ và hỗ trợ DN tăng tính thích ứng trong quá trình hội nhập.

Để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, VCCI cũng xác định ba đột phá chiến lược. Thứ nhất là tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh. Thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, tạo sức hút cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài và động lực cho thành lập, phát triển DN, tạo điều kiện thuận lợi để DN khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thứ hai là tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa DN và văn hóa của doanh nhân Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực phát triển của DN. Chú trọng xây dựng, khuyến khích và thúc đẩy thực hiện các quy ước, chuẩn mực đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử của doanh nhân, DN.

Cuối cùng là thúc đẩy hỗ trợ DN thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh. Tập trung hỗ trợ phát triển các DN công nghệ, ưu tiên các DN công nghệ số; các ngành có mức độ sẵn sàng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; an toàn, an ninh mạng; tài chính - ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số...

Nguồn: https://baochinhphu.vn/