Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Quỹ) là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và Hợp tác xã.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Quý có chức năng, nhiệm vụ: Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật liên quan. Cho vay khách hàng theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật liên quan. Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư; đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định trong Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật liên quan. Ủy thác, nhận ủy thác cho vay theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật liên quan. 

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có: Chủ tịch Quỹ; Kiểm soát viên; Ban Điều hành (gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc).

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn