Kiểm tra thực tế Nhà máy ấp nở trứng gia cầm

Tình hình ấp nở trứng gia cầm được tiến hành theo đúng kế hoạch Dự án. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang xuất gà giống (Công ty xuất gà giống định kỳ vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần), phiên này gồm khoảng 29.000 con, tỷ lệ ấp nở thành công trung bình là 90%. Từ khi bắt đầu xuất phiên gà giống đầu tiên (19.8.2017) đến nay, Công ty đã xuất tổng cộng 161 phiên. Gà giống được xuất, vận chuyển đến nơi phân phối thuận lợi (Thanh Hóa, Huế và Quảng Nam).

Bên ngoài nhà máy 

            

Khu vực nhà xưởng

          

Phiên gà mới được ấp nở xong gồm 29.000 con

Công nhân đang phân loại gà trống và gà mái 

         

Công nhân đang tiêm vắc xin tự động cho gà con

 

Nguồn: Nguyễn Thụy Vy - Phòng Nghiệp vụ