Quy định về lãi suất cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quỹ). Cùng ngày 16/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ.

Theo đó, Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ là 6%/năm áp dụng đối với các khoản vay tại Quỹ kể từ ngày 16/5/2019.

Quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ như sau:

- Lãi suất cho vay tối thiểu (LSTT): Theo quy định của UBND tỉnh;

- Lãi suất cho vay tối đa: LSTT + 2%/năm;

- Biên độ giao động các yếu tố khác biệt là 0,5%/năm.

2. Đối với mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể, ngày 01/7/2019, Hội đồng quản lý Quỹ đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐQL-QĐTPT  Quy định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể của Quỹ và thay thế Quyết định số 15/QĐ-HĐQL-DCGF ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định lãi suất cho vay của Quỹ, theo đó:

a) Các Dự án ưu tiên về chính sách lãi suất

- Các dự án xã hội hóa trên địa bàn theo định hướng của UBND tỉnh theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013;

- Các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao với  tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các dự án này được phát triển trên địa bàn tỉnh theo định hướng của Chính phủ;

- Dự án phát triển công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Các Dự án của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Danh mục cho vay của Quỹ.

b) Các Dự án thông thường

Các dự án còn lại thuộc Danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2019-2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019.

c) Mức lãi suất cho vay đối với từng dự án thông thường

Mức lãi suất đối với các dự án ưu tiên sẽ giảm 0,5%/năm so với các dự án thông thường khác của Quỹ; đồng thời không được thấp hơn lãi suất tối thiểu do UBND tỉnh quy định.

Nguồn: Hoàng Văn Thông - Phòng Tín dụng