Kiểm tra thực tế Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Qua kiểm tra và trao đổi với Công ty, từ khi đi vào sản xuất (tháng 02/2018) cho đến thời điểm hiện tại, Nhà máy đã sản xuất được 20.107.279 viên thuốc thuộc 37 nhóm thuốc, tổng doanh thu đạt 140,6 tỷ đồng. Đối với 9 tháng đầu năm 2019, Công ty đã sản xuất được 7.081.991 viên thuốc, doanh thu đạt 50,4 tỷ đồng.

Một số hình ảnh của đợt kiểm tra thực tế tại Nhà máy:

        

              Công nhân đang đóng gói thuốc                                Các thùng thuốc tại kho thuốc

         

                                Kho thuốc                                                    Phòng nghiên cứu, phát triển

Phòng lab

Nguồn: Nguyễn Thụy Vy - Phòng Tín dụng