Phòng Hành chính - Kế toán
 • 64x64

  Bà Nguyễn Thụy Vy - Trưởng phòng

  Ngày sinh: 24/10/1992

  Thư điện tử: ntvy@tthdif.vn

  Di động: 0931.931.366

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Bà Dương Nguyễn Xuân Trang - Kế Toán Trưởng

  Ngày sinh: 08/06/1993

  Thư điện tử: dnxtrang@tthdif.vn

  Di động: 037.6737.067

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Bà Đặng Thị Như Nguyện - Hành chính - Văn thư - Thủ quỹ

  Ngày sinh: 13/05/1974

  Thư điện tử: dtnnguyen@tthdif.vn

  Di động: 0909.432.406

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Bà Thái Thị Nguyên Thảo - Chuyên viên

  Ngày sinh: 05/09/1974

  Thư điện tử: ttnthao@tthdif.vn

  Di động: 0912657515

  Điện thoại cơ quan:

 • 64x64

  Bà Đinh Thị Kim Oanh - Chuyên viên

  Ngày sinh: 01/02/1994

  Thư điện tử: dtkoanh@tthdif.vn

  Di động: 0338098098

  Điện thoại cơ quan:

 • 64x64

  Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên

  Ngày sinh: 04/01/1997

  Thư điện tử: tttnhung@tthdif.vn

  Di động: 0387211140

  Điện thoại cơ quan:

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Hành chính - Kế toán có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác hành chính – kế toán; công tác tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương; công tác quản trị và công tác tài chính kế toán.

2. Nhiệm vụ

a) Về Hành chính

- Thực hiện công tác hành chính, công tác văn thư lưu trữ:

+ Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ các văn bản của Quỹ theo quy định, bảo đảm các văn bản ban hành đúng về hình thức, thể thức theo quy định;

+ Quản lý việc sử dụng con dấu, ấn chỉ của Quỹ theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến biện pháp bảo đảm tiền vay của Quỹ (như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, thẻ tiết kiệm,…);

+ Quản lý và làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, nghỉ phép, đi học, sao y,...

- Công tác tổng hợp:

+ Tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Quỹ cho cơ quan quản lý theo quy định;

+ Quản lý trang web, facebook Quỹ; hệ thống mạng thông tin nội bộ; bảo mật thông tin;

+ Công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, nghỉ hưu; bảo vệ nội bộ; theo dõi, quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ cá nhân của cán bộ, người lao động;

+ Công tác an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và giải quyết các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, người lao động theo quy định; giữ mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể và người lao động;

+ Phối hợp để tham mưu và tổ chức thực hiện các quy định về lao động, tiền lương; theo dõi nghỉ phép, chấm công, chế độ thai sản;

+ Tham mưu các chỉ tiêu để nâng hạng Quỹ; Đăng ký thi đua khen thưởng và sáng kiến kinh nghiệm hằng năm;

+ Quản lý, duy tu, bảo dưỡng trụ sở, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại; thực hiện bố trí trong trụ sở, khuôn viên cơ quan; bảo đảm môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh nơi làm việc và khu vực trụ sở cơ quan;

+ Thực hiện công tác hậu cần, lễ tân, tiếp khách; bảo đảm phương tiện, điều kiện vật chất; bố trí phòng họp, hình thức, nghi lễ theo quy định trong các phiên họp Quỹ, các buổi họp, làm việc, tiếp khách, đi công tác của Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ;

+ Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết trong năm (treo cờ, khẩu hiệu, trang trí, lịch trực cơ quan ...); việc hiếu, hỷ, chúc mừng sinh nhật, thăm ốm đau,... của cán bộ, người lao động, tứ thân phụ mẫu;

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, tình hình triển khai thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc Quỹ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

b) Về Kế toán

- Xây dựng, trình ban hành các quy chế nghiệp vụ liên quan đến công tác tài chính và kế toán.

- Xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm và kế hoạch tài chính 05 năm.

- Lập báo cáo tài chính 06 tháng, năm theo quy định đúng thời hạn; quyết toán chênh lệch thu chi; phân phối chênh lệch thu chi hằng năm.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ, đảm bảo nguyên tắc hoạt động của Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ:

+ Theo dõi tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, đề xuất kỳ hạn tiền gửi, đàm phán lãi suất tiền gửi để tham mưu lãnh đạo sử dụng vốn có hiệu quả;

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để tham mưu kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả cho các hoạt động như: Tiền gửi, cho vay, đầu tư,...

- Theo dõi tình hình biến động tài sản, nguồn vốn; trích khấu hao TSCĐ; kiểm kê công cụ dụng cụ,…

- Thực hiện giải ngân đối với các hoạt động Quỹ được ủy thác giải ngân và ủy thác cho vay theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc các Quỹ tài chính, tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành tốt việc thanh tra, kiểm tra tài chính của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu các vấn đề liên quan đến việc bổ sung vốn điều lệ của Quỹ.

- Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

- Yêu cầu các phòng nghiệp vụ khác có liên quan cung cấp đầy đủ kịp thời tài liệu liên quan đến công tác kế toán và giám sát tài chính.

- Được chủ động giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan hữu quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

- Nhắc nhở cán bộ, người lao động chấp hành tốt nội quy, quy định, quy chế làm việc cơ quan.

- Được đề nghị các phòng nghiệp vụ cung cấp các tài liệu, hồ sơ để kiểm tra theo chương trình, kế hoạch của Quỹ; hồ sơ liên quan đến việc khởi kiện các tổ chức vi phạm hợp đồng kinh tế và các cam kết với Quỹ.