Phòng Kế hoạch Thẩm định
 • 64x64

  Ông Nguyễn Văn Việt Nam - Phó Trưởng phòng Phụ Trách

  Ngày sinh: 16/01/1980

  Thư điện tử: nvvnam@tthdif.vn

  Di động: 0935.440.660

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Ông Tôn Thất Thành - Chuyên viên

  Ngày sinh: 12/06/1986

  Thư điện tử: ttthanh@tthdif.vn

  Di động: 0859943388

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Ông Huỳnh Ngọc Hải - Chuyên viên

  Ngày sinh: 25/06/1994

  Thư điện tử: hnhai@tthdif.vn

  Di động: 0947.306.126

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Bà Đinh Thị Kim Oanh - Chuyên viên

  Ngày sinh: 01/02/1994

  Thư điện tử: dtkoanh@tthdif.vn

  Di động: 0338098098

  Điện thoại cơ quan:

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch thẩm định là đơn vị trực thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác kế hoạch, huy động vốn cho ngân sách địa phương, phát hành trái phiếu Quỹ; thẩm định dự án đầu tư cho vay; ủy thác và nhận ủy thác.

2. Nhiệm vụ

a) Kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch nguồn vốn để cho vay đầu tư trình Giám đốc báo cáo Hội đồng quản lý phê duyệt và trình UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho vay đầu tư hàng năm.

- Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn cho vay đầu tư tham mưu Giám đốc triển khai thực hiện.

b) Huy động vốn cho ngân sách địa phương, phát hành trái phiếu Quỹ

- Tham mưu việc tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu phát hành trái phiếu Quỹ theo quy định.

c) Thẩm định dự án đầu tư

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng, đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài sản bảo đảm tiền vay để trình Hội đồng quản lý phê duyệt để tổ chức thực hiện;

- Nghiên cứu trình Giám đốc ban hành các quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thẩm định.

 - Tìm kiếm, tiếp cận, tiếp nhận và thẩm định trình duyệt cho vay các dự án theo đúng Quy chế, Quy trình của Quỹ để triển khai kế hoạch tín dụng được giao.

- Định kỳ hàng tháng, lập báo cáo tổng hợp kết quả công tác thẩm định (chấp thuận hoặc từ chối cho vay) phục vụ cho Giám đốc trong chỉ đạo hoạt động thẩm định. Mở sổ theo dõi thực hiện công tác thẩm định dự án.

- Phối hợp với phòng Tín dụng thực hiện nhiệm vụ báo cáo đánh giá hiệu quả dự án sau cho vay.

d) Ủy thác và nhận ủy thác

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng, đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế ủy thác và nhận ủy thác để trình Hội đồng quản lý phê duyệt để tổ chức thực hiện; các Hợp đồng ủy thác và nhận ủy thác;

- Tham mưu cho Giám đốc việc ủy thác các hoạt động của Quỹ và theo dõi quản lý việc ủy thác.

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác từ các tổ chức và cá nhân hoặc theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Nghiên cứu trình Giám đốc ban hành, tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc nhận ủy thác; các hoạt động nghiệp vụ của hoạt động nhận ủy thác.

đ) Công tác khác

- Tổ chức hoặc tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của phòng, của Quỹ, của các cấp, ngành và của Bộ về công tác thẩm định dự án và các nghiệp vụ liên quan;

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách trong hoạt động thẩm định dự án;

- Đầu mối phối hợp, theo dõi Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm quốc gia;

- Phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu cho Giám đốc về việc tuyển dụng, bố trí công việc, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

- Được chủ động giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà Nước, đơn vị có liên quan, các cơ quan hữu quan, các tổ chức tư vấn và các tổ chức kinh tế để tổ chức thực hiện và triển khai tốt các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền yêu cầu các chủ đầu tư cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, tín dụng để phục vụ cho công tác thẩm định cho vay.

- Được quyền từ chối thẩm định đối với các dự án vay vốn không đúng danh mục, không khả thi, không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

- Được quyền đề nghị các phòng cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác kế hoạch, thẩm định và tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các quyền hạn khác do Giám đốc Quỹ ủy quyền.