Phòng Tín dụng
 • 64x64

  Bà Nguyễn Thụy Vy - Phó Trưởng phòng Phụ Trách

  Ngày sinh: 24/10/1992

  Thư điện tử: ntvy@tthdif.vn

  Di động: 0931.931.366

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Bà Phan Thị Như Phương - Phó Trưởng phòng

  Ngày sinh: 12/10/1993

  Thư điện tử: ptnphuong@tthdif.vn

  Di động: 0901.901.711

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Bà Lê Hà Phương Linh - Chuyên viên

  Ngày sinh: 30/10/1996

  Thư điện tử: lhplinh@tthdif.vn

  Di động: 0967927203

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Tín dụng là đơn vị trực thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác tín dụng.

2. Nhiệm vụ

a) Tín dụng

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng, đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế cho vay, Quy chế quản lý rủi ro để trình Hội đồng quản lý phê duyệt để tổ chức thực hiện;

- Nghiên cứu trình Giám đốc ban hành các quy trình nghiệp vụ liên quan đến Quy chế cho vay, Quy chế quản lý rủi ro.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, tham mưu Giám đốc trình cấp có thẩm quyền ban hành lãi suất tối thiểu, khung lãi suất, mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể của Quỹ.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch Thẩm định và phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu Giám đốc việc bố trí vốn vay, kế hoạch cho vay và thu nợ, cấp vốn vay và đối chiếu vốn vay.

- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ vay vốn phòng Kế hoạch thẩm định chuyển đến (đầy đủ, chính xác, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ) đối với các dự án trước khi cho vay; Theo dõi quá trình cho vay, sử dụng vốn vay của chủ đầu tư; Thực hiện kiểm tra trước và sau giải ngân đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

- Thu nợ gốc và lãi vay theo đúng hợp đồng tín dụng và kế hoạch được giao.

- Thực hiện quản lý công tác rủi ro, định kì phân tích đánh giá phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động cho vay. Kiểm tra và quản lí tài sản bảo đảm theo quy định.

- Lập hồ sơ liên quan đến việc khởi kiện các tổ chức và cá nhân vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã cam kết với Quỹ.

- Thực hiện mở sổ theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình cho vay, thu nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký. Kịp thời phát hiện, đề xuất kiến nghị Giám đốc biện pháp xử lí nợ và vướng mắc khác liên quan đến công tác tín dụng.

b) Công tác khác

- Tổ chức hoặc tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của phòng, của Quỹ, của các cấp, ngành và của Bộ về công tác tín dụng và các nghiệp vụ liên quan;

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách trong hoạt động cho vay của Quỹ;

- Đầu mối phối hợp, theo dõi Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC);

- Phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu cho Giám đốc về việc tuyển dụng, bố trí công việc, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phòng.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

- Được quyền chủ động giao dịch với các cơ quan hữu quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền đề nghị các phòng nghiệp vụ khác cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác cho vay, phục vụ yêu cầu thông tin của Giám đốc.

- Được quyền kiến nghị đình chỉ hoặc từ chối cho vay đối với các dự án mà chủ đầu tư không chấp hành đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động.