Phòng Hỗ trợ và Kiểm soát rủi ro
 • 64x64

  Ông Dương Ngô Thái Bình - Trưởng phòng

  Ngày sinh: 30/10/1993

  Thư điện tử: dntbinh@tthdif.vn

  Di động: 0909.312.353

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chuyên viên

  Ngày sinh: 17/05/1984

  Thư điện tử: ntmlinh@tthdif.vn

  Di động: 0935.099.998

  Điện thoại cơ quan:

 • 64x64

  Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Chuyên viên

  Ngày sinh: 04/01/1997

  Thư điện tử: tttnhung@tthdif.vn

  Di động: 0387211140

  Điện thoại cơ quan:

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Hỗ trợ và Kiểm soát rủi ro có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác hỗ trợ tín dụng và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng.

2. Nhiệm vụ

a) Hỗ trợ tín dụng

- Nghiên cứu trình Giám đốc ban hành - chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, tham mưu Giám đốc trình cấp có thẩm quyền ban hành lãi suất cho vay tối thiểu.

- Tham mưu xây dựng, đề xuất sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ, các biểu mẫu hợp đồng liên quan đến công tác cho vay.

- Phối hợp với Phòng Tín dụng - Ủy thác và Nghiên cứu chiến lược, Phòng Hành chính - Kế toán tham mưu Giám đốc việc bố trí vốn vay, kế hoạch cho vay và thu nợ, cấp vốn vay và đối chiếu vốn vay.

- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ vay vốn Phòng Tín dụng - Ủy thác và Nghiên cứu chiến lược chuyển đến; dự thảo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay; công chứng hợp đồng bảo đảm tiền vay, đăng ký giao dịch bảo đảm; nhập kho giấy tờ tài sản bảo đảm.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ giải ngân theo quy định, tham mưu phương thức và hình thức giải ngân trình Lãnh đạo Quỹ phê duyệt. Chuyển hồ sơ giải ngân cho phòng Hành chính – Kế toán để lập thủ tục chuyển tiền sau khi được Lãnh đạo Quỹ phê duyệt.

- Theo dõi quá trình cho vay, sử dụng vốn vay của chủ đầu tư; Thực hiện kiểm tra trước và sau giải ngân đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

- Đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, xử lý đối với các khoản nợ có khả năng mất vốn, chậm thu hồi,…

b) Kiểm soát rủi ro

- Tham mưu xây dựng, đề xuất sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ liên quan đến Quy chế xử lý rủi ro.

- Thực hiện công tác kiểm soát rủi ro, định kì phân tích đánh giá phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động cho vay.

- Quản lý, theo dõi kiểm kê giấy tờ tài sản bảo đảm và các loại giấy tờ liên quan tại kho Quỹ; giám sát các tài sản bảo đảm mà chủ đầu tư thế chấp để vay vốn tại Quỹ; đề xuất xử lý khi thay đổi tài sản bảo đảm và các biện pháp bảo đảm tiền vay để bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tại Quỹ.

- Lập hồ sơ liên quan đến việc khởi kiện các tổ chức và cá nhân vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã cam kết với Quỹ, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ,…

- Thực hiện mở sổ theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình cho vay, thu nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký. Kịp thời phát hiện, đề xuất kiến nghị Giám đốc biện pháp xử lí nợ và vướng mắc khác liên quan đến công tác tín dụng.

c) Công tác khác

- Tổ chức hoặc tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của phòng, của Quỹ, của các cấp, ngành và của Bộ về công tác cho vay, kiểm soát rủi ro và các nghiệp vụ liên quan;

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách trong hoạt động cho vay của Quỹ;

- Đầu mối phối hợp, theo dõi Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC);

- Đầu mối phối hợp, theo dõi Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm quốc gia;

- Phối hợp với phòng Hành chính – Kế toán tham mưu cho Giám đốc về việc tuyển dụng, bố trí công việc, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phòng.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

- Được quyền chủ động giao dịch với các cơ quan hữu quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền đề nghị các phòng nghiệp vụ khác cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác cho vay, phục vụ yêu cầu thông tin của Giám đốc.

- Được quyền kiến nghị đình chỉ hoặc từ chối cho vay đối với các dự án mà chủ đầu tư không chấp hành đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động.