Phòng Đầu tư
 • 64x64

  Ông Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng Đầu tư

  Ngày sinh: 27/01/1974

  Thư điện tử: ndthinh@tthdif.vn

  Di động: 0916531357

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

 • 64x64

  Ông Lê Trung Việt - Chuyên viên

  Ngày sinh: 29/10/1987

  Thư điện tử: ltviet@tthdif.vn

  Di động: 0974593443

  Điện thoại cơ quan: 0234.382.5522

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đầu tư là đơn vị trực thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác huy động vốn; hoạt động đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ.

2. Nhiệm vụ

a) Huy động vốn để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng, đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế huy động vốn để trình Hội đồng quản lý phê duyệt để tổ chức thực hiện;

- Nghiên cứu trình Giám đốc ban hành các quy trình nghiệp vụ liên quan đến Quy chế huy động vốn.

- Nghiên cứu và tham mưu cho Giám Đốc nghiên cứu, phân tích và phát hành trái phiếu Quỹ để huy động vốn cho các dự án do Quỹ làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

b) Đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng, đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp để trình Hội đồng quản lý phê duyệt để tổ chức thực hiện;

- Nghiên cứu trình Giám đốc ban hành các quy trình ngiệp vụ liên quan đến Quy chế đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập doanh nghiệp hằng năm báo cáo Hội đồng quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Xúc tiến tìm kiếm các dự án để tìm cơ hội đầu tư phù hợp với đối tượng đầu tư theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và khả năng tài chính của Quỹ;

- Chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch Thẩm định trong công tác thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư và đối tác tham gia góp vốn đầu tư (nếu có);

- Tham mưu cho Giám đốc về việc thuê các tổ chức quản lý, tư vấn dự án do Quỹ làm chủ đầu tư;

- Thực hiện việc mở sổ theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc về tình hình đầu tư, sử dụng vốn đầu tư vào các dự án; thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau giải ngân đảm bảo việc sử dụng vốn cho các dự án đúng mục đích; thực hiện đôn đốc, quản lý, giám sát các dự án chặt chẽ, kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết vướng mắc liên quan đến đầu tư để báo cáo Giám đốc;

- Chủ trì phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp để thực hiện các thủ tục giải ngân cho các dự án đầu tư theo tiến độ và yêu cầu của dự án; kiểm tra giám sát vốn tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

- Tham mưu cho Giám đốc việc cử các chức danh làm đại diện phần vốn góp của Quỹ và tham gia vào hoạt động điều hành đối với doanh nghiệp do Quỹ góp vốn thành lập.

- Đánh giá, phân tích tình hình sử dụng vốn, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để xác định lợi nhuận, lập kế hoạch thu lợi nhuận; xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi liên quan đến vốn góp của Quỹ.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc chuyển nhượng vốn đầu tư, đầu tư bổ sung vào dự án; góp vốn bổ sung, chuyển nhượng vốn góp.

- Quản lý, kiểm tra tiến độ đầu tư, thu hồi vốn và lãi đầu tư đối với các dự án Quỹ góp vốn đầu tư.

c) Công tác khác

- Tổ chức hoặc tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của phòng, của Quỹ, của các cấp, ngành và của Bộ về công tác đầu tư và các nghiệp vụ liên quan;

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách các dự án đầu tư của Quỹ;

- Phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu cho Giám đốc về việc tuyển dụng, bố trí công việc, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phòng.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Quyền hạn

- Được quyền chủ động giao dịch với các cơ quan hữu quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

- Được quyền đề nghị các phòng nghiệp vụ khác cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác cho vay, phục vụ yêu cầu thông tin của Giám đốc.

- Được quyền kiến nghị tạm ngưng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư trực tiếp và góp vốn thành lập tổ chức kinh tế đối với các dự án vi phạm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, dự án không khả thi.