Ban kiểm soát
 • 64x64

  Bà Ngô Thị Kiều Thư - Trưởng Phòng Tài chính HC SN Sở Tài chính - Trưởng ban kiểm soát

  Ngày sinh: 14/03/1978

  Thư điện tử: ntkthu.stc@thuathienhue.gov.vn

  Di động: 0914.553.554

  Điện thoại cơ quan: 02343.848427

 • 64x64

  Hành chính Tổng hợp -

  Ngày sinh: 01/01/2021

  Thư điện tử:

  Di động:

  Điện thoại cơ quan:

 • 64x64

  Quản trị hệ thống - Quản trị hệ thống

  Ngày sinh:

  Thư điện tử:

  Di động:

  Điện thoại cơ quan:

Chức năng nhiệm vụ

Ban kiểm soát Quỹ

1. Ban Kiểm soát Quỹ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu và việc quản lý điều hành tại Quỹ.

2. Ban Kiểm soát có 01 thành viên kiêm nhiệm (không chuyên trách), đồng thời là Trưởng ban được cử từ Sở Tài chính.

3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Quỹ là năm (05) năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban Kiểm soát Quỹ mới chưa được bổ nhiệm thì Ban Kiểm soát Quỹ của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Ban Kiểm soát Quỹ mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ

1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách chế độ, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế hoạt động, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động và an toàn tài sản của Quỹ.

2. Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ.

3. Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, phân phối chênh lệch thu chi và việc trích lập các quỹ, báo cáo tình hình thực hiện tiền lương và tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

4. Lập kế hoạch thực hiện; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác giám sát, kiểm tra; thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5. Được sử dụng con dấu của Quỹ cho các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát; Giám đốc Quỹ phối hợp với Trưởng Ban Kiểm soát xây dựng quy chế sử dụng con dấu bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.