Thông báo

Thông báo số 82/QĐTPT ngày 29/3/2024 về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200


Thông báo số 27/TB-QĐTPT ngày 02/02/2024 về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 275/TB-QĐTPT ngày 02/8/2023 về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200

Thông báo số 275/TB-QĐTPT ngày 02/8/2023 về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo số 168/TB-QĐTPT-BDA ngày 05/5/2023 về việc thực hiện Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc Công trình Trụ sở làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200

Thông báo số 168/TB-QĐTPT-BDA ngày 05/5/2023 về việc thực hiện Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc Công trình Trụ sở làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo số 167/TB-QĐTPT-BDA ngày 05/5/2023 về việc thực hiện Gói thầu số 06: Thẩm định giá vật liệu thuộc Công trình Trụ sở làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200

Thông báo số 167/TB-QĐTPT-BDA ngày 05/5/2023 về việc thực hiện Gói thầu số 06: Thẩm định giá vật liệu thuộc Công trình Trụ sở làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo số 27/TB-QĐTPT ngày 01/02/2023 về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 258/TB-QĐTPT ngày 15/8/2022 về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 258/TB-QĐTPT về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200


Thông báo số 208/TB-QĐTPT về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 65/TB-QQĐTPT về tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200

Thông báo số 65/TB-QQĐTPT về tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế