Phê duyệt HSTK kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Tên dự án: Thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình gồm 17 mẫu áp dụng cho các thửa đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Mục tiêu
- Đảm bảo sự thống nhất về hình thức kiến trúc đô thị.
- Phục vụ cho công tác quản lý xây dựng trên phạm vi khu đô thị.
3. Quy định chung
Tất cả các công trình xây dựng trong khu vực này phải:
a) Tuân thủ theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý xây dựng theo đồ án được phê duyệt và phải xin phép xây dựng theo quy định.
b) Sử dụng mẫu thiết kế mặt đứng do Sở Xây dựng phê duyệt.
c) Phải tuân thủ số tầng cao, màu sắc trang trí mặt đứng được quy định cho từng trục đường và lô đất cụ thể (Theo khoản 4, 5 của Quy định này). Không quy định đối với tổ chức mặt bằng công năng sử dụng bên trong công trình.
d) Việc xây dựng nhà ở có thể chia thành nhiều giai đoạn tùy theo khả năng của các hộ gia đình, song phải tuân thủ kiến trúc mặt đứng và các yêu cầu đấu nối công trình.
đ) Trường hợp chủ hộ sở hữu các lô góc hoặc sở hữu từ 2 lô đất trở lên liền kề nhau, có nhu cầu điều chỉnh phương án kiến trúc mặt đứng phù hợp với công năng sử dụng; phương án kiến trúc điều chỉnh phải hài hòa với hình thức kiến trúc chung toàn tuyến, phù hợp với mẫu kiến trúc được duyệt và phải lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi tiến hành cấp phép xây dựng theo quy định.
e) Có thể điều chỉnh linh hoạt chiều sâu công trình, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ mật độ xây dựng.

Hình ảnh minh họa: Mẫu khu D
4. Quy định cụ thể về các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch chính
a) Ban hành Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình gồm 17 mẫu áp dụng cho các thửa đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 17 mẫu nhà ở có ký hiệu: Từ mẫu 01 đến mẫu 17.
b) Chỉ giới xây dựng: Lùi 3,0m – 4,0m so với chỉ giới đường đỏ đường (ký hiệu tuyến số 01; tuyến số 02; tuyến số 03; tuyến số 04 và tuyến số 05); Riêng tuyến số 03: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.
c) Mật độ xây dựng: Theo diện tích thửa đất sẽ quy định cụ thể về mật độ xây dựng từng thửa đất.
d) Tầng cao công trình: ≤ 04 tầng.
đ) Cốt xây dựng: Cốt nền +0,45m so với mặt vỉa hè.
e) Chiều cao cốt sàn các tầng:
- Chiều cao sàn tầng 1: cao 3,9m so với mặt trên của nền nhà.
- Chiều cao các tầng còn lại: 3,6m.
g) Quy định đối với các chi tiết kiến trúc:
- Chiều cao cửa đi tầng 1:             2,90m
- Chiều cao cửa đi các tầng khác: 2,80m
- Chiều cao cửa sổ:                       Trùng với chiều cao cửa đi các tầng
- Chiều cao bậu cửa sổ:                 0,85m
- Chiều cao ban công:                   0,90m
- Độ vươn ban công:                     1,40m
- Độ vươn mái:                              1,40m
h) Màu sắc công trình: Trắng, vàng nhạt, vàng sẫm, nâu sẫm.

Hình ảnh minh họa: Mẫu nhà khu B
5. Quy định cụ thể đối với áp dụng mẫu nhà: Đối với 17 mẫu nhà
TT

Mẫu kiến trúc

Ký hiệu thửa đất áp dụng

Số lượng thửa đất

1

Mẫu 01

F1

01

2

Mẫu 02

F12

01

3

Mẫu 03

E7, E8, C6’

03

4

Mẫu 04

A1, A7, E1, E14

04

5

Mẫu 05

F2 đến F11

10

6

Mẫu 06

A2 đến A6; A8 đến A13; A19 đến A24; B2 đến B7; E2 đến E6; E9 đến E13

33

7

Mẫu 07

A14, A18, D6, D10

04

8

Mẫu 08

A15 đến A17; C7 đến C11; D7 đến D9

11

9

Mẫu 09

D5

01

10

Mẫu 10

D1

01

11

Mẫu 11

C1

01

12

Mẫu 12

D2 đến D4

03

13

Mẫu 13

C12

01

14

Mẫu 14

B1

01

15

Mẫu 15

B8

01

16

Mẫu 16

C2’

01

17

Mẫu 17

C3’

01

Hình ảnh minh họa: Mẫu nhà khu F

Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc F1

Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc F12

Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc C6’

Hình ảnh minh họa: Mẫu nhà khu F

Hình ảnh minh họa: Mẫu số 07 khu B

Hình ảnh minh họa: Mẫu nhà số 08
Hình ảnh minh họa: Mẫu số 09
6. Tổ chức thực hiện
a) Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị: Phối hợp UBND thành phố Huế và UBND thị xã Hương Thủy về tổ chức công bố thiết kế mẫu nhà ở, theo dõi, giám sát tình hình xây dựng theo thiết kế mẫu nhà ở đã được duyệt và có báo cáo Sở Xây dựng định kỳ về tình hình xây dựng nhà ở thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuối mỗi quý.
b) UBND thành phố Huế
- Có trách nhiệm chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý đô thị phối hợp với chính quyền UBND phường An Đông tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở theo mẫu kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt.
- Cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tại khu vực này. Tổng hợp các vướng mắc trong quá trình quản lý xây dựng trên phạm vi dự án, báo cáo Sở Xây dựng giải quyết theo đúng quy định.
c) UBND thị xã Hương Thủy
- Có trách nhiệm chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với chính quyền UBND xã Thủy Thanh tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở theo mẫu kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt.
- Cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tại khu vực này. Tổng hợp các vướng mắc trong quá trình quản lý xây dựng trên phạm vi dự án, báo cáo Sở Xây dựng giải quyết theo đúng quy định.
d) Sở Xây dựng
- Phòng Quy hoạch Kiến trúc, phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng: Phối hợp với Ban quản lý khu vực phát triển đô thị, UBND thành phố Huế và UBND thị xã Hương Thủy trong công tác quản lý quy hoạch.
- Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về xây dựng.
e) Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế và phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy: Tham mưu UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên  phạm vi Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tuân thủ các mẫu thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và các quy định liên quan.
g) UBND phường An Đông và UBND xã Thủy Thanh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn liên quan đến trật tự xây dựng, tham mưu UBND thành phố Huế và UBND thị xã Hương Thủy liên quan đến công tác báo cáo, xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn do mình quản lý.
h) Chủ đầu tư: Đề nghị chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ thống nhất phương án kiến trúc này đến các Sở, ngành và địa phương liên quan; tổ chức công bố hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc trên theo đúng quy định.
i) Chủ sở hữu: Đối với phần đất từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ, đề nghị chủ sở hữu cần có phương án cụ thể nhằm phù hợp kiến trúc cảnh quan khu đô thị. Ngoài ra, đề nghị chủ sở hữu bổ sung thiết kế chi tiết đồng bộ các hạng mục cổng hàng rào, mái đón (đối với các khu nhà ở kết hợp dịch vụ) trong qua trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng.
* Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm hoặc liên hệ trực tiếp Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy hoặc UBND phường An Đông và UBND xã Thủy Thanh để được cung cấp các thông tin liên quan.
Lê Trung Việt - Phòng Đầu tư

Bài viết liên quan

Trao đổi, học tập kinh nghiệm với các Quỹ Đầu tư phát triển (Hà Nội, Bắc Giang và Lào Cai)

Vòng Chung kết "Bùng Nổ" của cuộc thi Phụ nữ kinh doanh tài ba năm 2022

Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế cho vay doanh nghiệp với mức lãi suất ưu đãi

Hội nghị thường niên Hiệp hội Quỹ đầu tư phát triển địa phương năm 2022

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và phát thưởng năm học 2021 - 2022

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ vốn thực hiện 06 Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ vốn thực hiện Dư án Đầu tư nâng cấp vườm ươm Hoa Huế

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng phòng Đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.