Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Sáng 16/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 26). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, từ Trụ sở Trung ương Đảng đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.
Tại điểm cầu Trung ương
Tại điểm cầu Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ để sớm đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế vùng.

Tổng Bí thư cũng đã làm rõ thêm về tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, việc ban hành Nghị quyết số 26 nhằm tạo tiền đề nền tảng để xứng đáng với vị thế, vai trò của vùng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết; trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, của toàn vùng, của từng địa phương trong vùng. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước: “Cả nước vì vùng và vùng vì cả nước”. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng.

Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo; ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong vùng; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và những khó khăn, thách thức đối với phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh ở vùng để đề ra các chính sách, biện pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng.

Đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển của từng địa phương; huy động tối đa nguồn lực cho phát triển của vùng, trong đó xác định lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Chính phủ và các cơ quan Trung ương tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho phát triển vùng. Tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực và chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang; cùng với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh ở vùng.

thuathienhue.gov.vn