Công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa


Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

1. Tên TTHC: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc): 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Phí, lệ phí: không

2. Tên TTHC: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc):  Đối với trường hợp cấp lại khi Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo; Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận khi thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Phí, lệ phí: không

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Thay thế các thủ tục hành chính số 10 và 11 thuộc Phần II Lĩnh vực đường thủy nội địa tại phụ lục của Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 ca Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn