Đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp và nâng cao mức tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập


Để tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, cơ cấu lại, đồng thời nâng cao mức tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 và các Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 12674/UBND-NV yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế báo cáo thực trạng (số lượng các phòng, ban trực thuộc; số lượng người làm việc; số lượng cấp phó); mức độ tự chủ về tài chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục cấp huyện chỉ báo cáo tổng số và số lượng các đơn vị sự nghiệp giáo dục đã sắp xếp.

Trên cơ sở rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hoặc sáp nhập, giải thể đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, nêu lộ trình thực hiện cụ thể giai đoạn 2023 - 2026 đảm bảo theo tiêu chí quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Căn cứ Chương trình hành động số 99/CTr-UBND của UBND tỉnh, giải trình nguyên nhân cụ thể đối với các trường hợp chưa thực hiện sắp xếp theo kế hoạch, đề xuất lộ trình tiếp tục sắp xếp theo quy định.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị, địa phương khẩn trương dự thảo các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ. Đối với các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu: Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tự chủ, khuyến khích các đơn vị nâng cao mức độ tự chủ về tài chính để bảo đảm tính ổn định và phát triển theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19, Nghị định số 120, Nghị định số 106 và Nghị định số 60 của Chính phủ. Đối với các đơn vị sự nghiệp khác: Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo hướng tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên và chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ- ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

www.thuathienhue.gov.vn