Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch


(CTTĐT) - Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2025, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, dù đối mặt không ít khó khăn, nhưng tỉnh đã sẵn sàng thích ứng trong tình hình mới; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi phát triển. Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã đề ra 14 chỉ tiêu và dự ước đến cuối năm 2022, 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn

Vượt dự toán thu ngân sách nhà nước

Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sáng 8/12/2022 cho thấy, các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,56%, vượt kế hoạch đề ra là 6,5-7,5%; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 66.348 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đến năm 2022 ước đạt 57 triệu đồng, tương đương 2.429 USD, tăng 10,9% so cùng kỳ, vượt 79 USD so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.230 triệu USD, đạt 109% kế hoạch; tổng thu từ du lịch ước khoảng 4.500 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 52.442 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ, vượt 16,3% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.701 tỷ đồng, vượt 85,1% dự toán, tăng 12% cùng kỳ.

Ước cả năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% tổng kế hoạch vốn, trong đó, giải ngân hết 100% vốn cân đối ngân sách địa phương và khoảng 96% vốn ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Kinh tế - xã hội có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại, tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ. Dịch COVID-19, thiên tai, giá xăng dầu,… đã tác động lớn đến việc phát triển các ngành lĩnh vực của tỉnh, trong đó một số ngành chịu tác động trực tiếp, mạnh mẽ như, du lịch, dịch vụ, vận tải, xuất nhập khẩu, nông nghiệp, xây dựng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tại kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh về việc bố trí kinh phí và nguồn lực cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đáp ứng đúng nhu cầu; chưa quy định cụ thể để xác định giá sàn để kiểm soát giá gói thầu trong đấu thầu đối với ngành y tế; trong một số trường hợp đặc thù không quy định cho phép chỉ định thầu đã gây khó khăn, kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu.  Đối với các dự án ngoài ngân sách còn nhiều vướng mắc về quy hoạch xây dựng, giải phóng mặt bằng, công tác rà soát thu hồi dự án không có khả năng triển khai còn chậm. Mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển đã ảnh hưởng đến thu hút nguồn lực đầu tư do phải lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp, ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái như các dự án công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao,... dẫn đến hạn chế trong thu hút đầu tư. 

Tập trung thực hiện 6 chương trình trọng điểm trong năm 2023 

Năm 2023 được dự báo đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đòi hỏi nhu cầu nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển để đạt mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, việc cân đối nguồn lực của địa phương, hỗ trợ từ Trung ương và huy động các nguồn lực khác còn nhiều khó khăn, hạn chế,… sẽ tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ, du lịch dựa trên nền tảng phát huy giá trị di sản, văn hóa; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp tạo giá trị gia tăng, giá trị xuất khẩu lớn; nông nghiệp sạch,công nghệ cao; phát triển đô thị thông minh và bền vững. Huy động tối đa các nguồn lực, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử. Hoàn thành các chương trình, đề án Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngyaf 10/12/2019 của Bộ Chính trị, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023. Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9-10%; GRDP bình quân đầu người từ 2.670 – 2.760 USD; năng suất lao động xã hội tăng 9-10%; cơ cấu kinh tế dịch vụ: 46 - 47%; công nghiệp - xây dựng: 34 - 35%; nông nghiệp: 10 - 10,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 8 - 8,5%;  vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%; phấn đấu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 12% trở lên...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, dự kiến các chương trình trọng điểm trong năm 2023 đó là Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế); Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Để tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương  cho biết, tỉnh sẽ tập trung xây dựng hoàn thành các quy hoạch, đề án như, Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065;  Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương; Đề án phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn