Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động Quý I năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc hop có bà Tôn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, ông La Phúc Thành - Giám đốc Sở Tài chính, ông Phan Quốc Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Việt Sỹ - Phó Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh, Lãnh đạo và Trưởng ban Kiểm soát của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cùng một số phòng ban nghiệp vụ có liên quan.


Sau khi nghe bà Tôn Thị Nga báo cáo kết quả hoạt động Quý I năm 2023 và kế hoạch hoạt động các quý còn lại năm 2023 của Quỹ; ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã đánh giá cao kết quả hoạt động Quý I năm 2023 của Quỹ, các hoạt động đều bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo đúng mục tiêu và chức năng, nhiệm vụ của Quỹ; nguồn vốn được bảo toàn, đối tượng cho vay được mở rộng, không có nợ quá hạn, nợ xấu. Đồng thời, Quỹ đã làm tốt công tác nhận ủy thác, giúp các quỹ tài chính địa phương thực hiện kiểm soát cho vay, thu hồi nợ. Qua kết quả trên, UBND tỉnh đề nghị Quỹ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.


Ông Phan Quý Phương Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chỉ đạo: 

- Giao Giám đốc Quỹ xem xét, thẩm định và phê duyệt cho vay phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với nguồn vốn của Quỹ; lưu ý các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên; đảm bảo cho vay đúng đối tượng, phù hợp với danh mục cho vay của Quỹ và bảo toàn vốn.

- Tiếp tục quản lý tốt các Quỹ tài chính đã nhận ủy thác.

- Đẩy nhanh tiến độ, các thủ tục để khởi công xây dựng Trụ sở Quỹ theo đúng kế hoạch đầu Quý III năm 2023.


Ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát biểu chỉ đạo


Bà Tôn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ báo cáo tại cuộc họp


- Về bổ sung nguồn vốn điều lệ cho Quỹ: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn điều lệ cho Quỹ nhằm đảm bảo yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ phải đạt 300 tỷ đồng (trước 05/02/2024) theo quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.


- Về hoàn trả số tiền đã ứng cho Dự án Bắc Hương Sơ: Giao Quỹ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để được hướng dẫn thủ tục nhận 39 tỷ đồng hoàn ứng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh sớm hoàn trả số tiền 61 tỷ đồng đã ứng còn lại.


- Về hoàn trả vốn và chi phí vốn đầu tư của dự án TDC5 và CTR13 cho QuỹGiao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án từ nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ sang nguồn vốn ngân sách tỉnh, điều chỉnh dự án, bố trí vốn hoàn trả Quỹ theo đúng quy định hiện hành.

- Về nhận ủy thác các Quỹ Tài chính địa phương: Giao Quỹ nghiên cứu các Quỹ Tài chính địa phương phù hợp để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhận ủy thác nhằm tập trung đầu mối, giảm các khoản chi phí phát sinh do bộ máy dàn trải, phát huy hiệu quả hoạt động của các Quỹ Tài chính địa phương.

Ngoài ra, Hội đồng quản lý Quỹ cũng đã thảo luận và thống nhất đề xuất điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ và ban hành Quy chế cho vay của Quỹ. Giao Quỹ chủ trì rà soát, lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, giao Quỹ tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành đúng quy định./.


Nguyễn Thụy Vy - Phòng Tín dụng