Triển khai Luật Các tổ chức tín dụng: Cần sự phối hợp tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan

Ngày 7/3/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Phát biểu tại Hội nghị về triển khai thực hiện Luật Các TCTD, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết, thời hạn để ban hành các văn bản quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành rất gấp cùng với số lượng văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều, khối lượng công việc lớn nên rất cần có sự phối hợp tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan.

 

Cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành

Báo cáo về công tác triển khai Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết, về việc xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024, NHNN đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024 và gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan có liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan xin ý kiến, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Hiện NHNN đã dự kiến triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Các TCTD năm 2024 theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).


Luật Các TCTD năm 2024 tạo cơ sở để các TCTD đổi mới hoạt động

Phó Thống đốc cho biết, sau khi Luật Các TCTD năm 2024 được thông qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc đề xuất, xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024. Hiện nay, tại danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024, NHNN đang đề xuất ban hành 6 văn bản quy định chi tiết. NHNN đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục quy định chi tiết luật, nghị quyết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định…

Về công tác rà soát, lập danh mục văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024, bên cạnh danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024, NHNN đã chủ động rà soát các nội dung tại Luật Các TCTD năm 2024 giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền, đề xuất phân công cơ quan chủ trì thực hiện rà soát để xem xét trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD theo thẩm quyền tại dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, nội dung quy định tại Luật Các TCTD thực hiện rà soát liên quan đến trách nhiệm của các bộ ngành.

Với thời hạn để ban hành các văn bản quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành rất gấp cùng với số lượng văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều, khối lượng công việc lớn “Để đảm bảo tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NHNN đã đề xuất Bộ Tư pháp xem xét trong việc áp dụng thủ tục ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn để kịp thời triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024”, Phó Thống đốc đề nghị đồng thời cho rằng, trong quá trình đầu mối xây dựng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa đơn vị chủ trì soạn thảo và các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

Cần sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ hội nghị lần này nhằm thực hiện kết luận của Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất, thực hiện cho được chủ trương rất quan trọng của Đảng, Nhà nước nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, đảm bảo cho hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, nghiêm minh.

Nêu rõ, các kết quả triển khai thi hành Luật nêu trên là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên theo Chủ tịch Quốc hội đây mới chỉ là bước đầu. Khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện là rất lớn, đặc biệt nhiều luật của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ bất thường thứ 5 có số lượng điều luật, nội dung giao Chính phủ, các cơ quan quy định vừa nhiều, vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ. Với nhiều thử thách như vậy, việc triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ bất thường thứ 5 đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội, UBTVQH tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định trong luật, nghị quyết; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể về triển khai đối với từng luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ bất thường thứ 5 được nêu cụ thể trong báo cáo của UBTVQH. Sớm ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường thứ 5 và phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo, gắn với thời hạn hoàn thành. Bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

 Nguồn: thoibaonganhang.vn