BẢNG TỔNG HỢP LÃI SUẤT

Các Dự án ưu tiên về chính sách lãi suất:

- Các dự án xã hội hóa trên địa bàn theo định hướng của UBND tỉnh theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013;

- Các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao với tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các dự án này được phát triển trên địa bàn tỉnh theo định hướng của Chính phủ;

- Dự án phát triển công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Các Dự án của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Danh mục cho vay của Quỹ.

Các Dự án thông thường:

Các dự án còn lại thuộc Danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2019-2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Lãi suất cụ thể của Quỹ:

Mức lãi suất đối với các dự án ưu tiên sẽ giảm 0,5% so với các dự án thông thường khác của Quỹ; đồng thời không được thấp hơn lãi suất tối thiểu do UBND tỉnh quy định.