BẢNG TỔNG HỢP LÃI SUẤT

Các Dự án ưu tiên về chính sách lãi suất:

- Các dự án xã hội hóa trên địa bàn theo định hướng của UBND tỉnh theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013;

- Các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao với tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch quy định tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các dự án này được phát triển trên địa bàn tỉnh theo định hướng của Chính phủ.

- Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử địa phương (Khoản 3.IV tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Các Dự án thông thường:

Các dự án còn lại thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2015-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 15/6/2015.

Lãi suất cụ thể của Quỹ: