Thông báo

Thông báo số 208/TB-QĐTPT về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 65/TB-QQĐTPT về tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200

Thông báo số 65/TB-QQĐTPT về tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo số 216/TB-QĐTPT về việc tạm hoãn việc tổ chức tuyển dụng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 187/TB-QĐTPT ngày 08/9/2021 Thông báo tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 174/TB-QĐTPT ngày 12/8/2021 về việc thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 từ ngày 12/8/2021
200x200
Thông báo đính chính thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động
200x200

Thông báo đính chính thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo tuyển dụng năm 2021
200x200

Thông báo tuyển dụng năm 2021

Thông báo số 126/TB-QĐTPT ngày 07/6/2021 về việc thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 từ ngày 07/6/2021
200x200


Thông báo số 108/TB-QĐTPT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 từ 07/5/2021
200x200
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
200x200

Phương án làm việc tại cơ quan Quỹ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 52/BCĐ-VH ngày 04/5/2021 (đăng tải tại Hue-S)