Thông báo

Thông báo số /TB-QĐTPT về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 258/TB-QĐTPT về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200


Thông báo số 208/TB-QĐTPT về việc tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 65/TB-QQĐTPT về tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200

Thông báo số 65/TB-QQĐTPT về tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo số 216/TB-QĐTPT về việc tạm hoãn việc tổ chức tuyển dụng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 187/TB-QĐTPT ngày 08/9/2021 Thông báo tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
200x200
Thông báo số 174/TB-QĐTPT ngày 12/8/2021 về việc thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 từ ngày 12/8/2021
200x200
Thông báo đính chính thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động
200x200

Thông báo đính chính thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo tuyển dụng năm 2021
200x200

Thông báo tuyển dụng năm 2021

Thông báo số 126/TB-QĐTPT ngày 07/6/2021 về việc thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 từ ngày 07/6/2021
200x200