Thông báo

Thông báo số 126/TB-QĐTPT ngày 07/6/2021 về việc thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 từ ngày 07/6/2021
200x200


Thông báo số 108/TB-QĐTPT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống đại dịch COVID-19 từ 07/5/2021
200x200
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021
200x200

Phương án làm việc tại cơ quan Quỹ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 52/BCĐ-VH ngày 04/5/2021 (đăng tải tại Hue-S)

Phòng chống dịch Covid-19 từ 28.7.2020
200x200

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6608/UBND-VH ngày 27/7/2020 về việc tăng cường giám sát các đối tượng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo về thời gian làm việc và giao dịch
200x200
Thời gian làm việc và giao dịch với khách hàng từ 01/8/2019