Số hiệu văn bảnTrích yếuĐơn vị ban hành 
1 15/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(01/07/2019)
Quy định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể của Quỹ Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
2 1198/QĐ-UBND
(16/05/2019)
Quy định khung lãi suất cho vay của Quỹ Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
3 1197/QĐ-UBND
(16/05/2019)
Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
4 12/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình tín dụng của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Giám đốc Quỹ Tải về
5 11/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy định về hạn mức cấp tín dụng, tài sản bảo đảm Giám đốc Quỹ Tải về
6 10/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy định Xếp hạng tín dụng khách hàng Giám đốc Quỹ Tải về
7 09/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình thẩm tra, định giá và Quản lý tài sản bảo đảm Giám đốc Quỹ Tải về
8 08/QĐ-QĐTPT
(16/04/2019)
Quy trình thẩm định Giám đốc Quỹ Tải về
9 12/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(06/03/2019)
Quy chế ủy thác và nhận ủy thác Hội đồng quản lý Quỹ Tải về
10 09/QĐ-HĐQL-QĐTPT
(06/03/2019)
Quy chế quản lý rủi ro cho vay Hội đồng quản lý Quỹ Tải về