Số hiệu văn bảnTrích yếu 
1 Báo cáo tài chính năm 2017
(30/01/2018)
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Tải về
2 Báo cáo tài chính năm 2018
(28/02/2019)
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Tải về
3 Báo cáo tài chính năm 2019
(13/03/2020)
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải về
4 Báo cáo tài chính năm 2020
(25/03/2021)
Báo cáo tài chính năm 2020 Tải về
5 Báo cáo tài chính năm 2021
(14/03/2022)
Báo cáo tài chính năm 2021 Tải về
6 Báo cáo tài chính năm 2022
(28/04/2023)
Báo cáo tài chính năm 2022 Tải về
7 Báo cáo tài chính năm 2023
(21/03/2024)
Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) Tải về