Thông tin chung về Quỹ

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, tiền thân là Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thừa Thiên Huế; nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.

Quỹ hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách; tự chủ tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu.   

Tên gọi đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên giao dịch quốc tế: Thua Thien Hue Development Investment Fund

Tên viết tắt tiếng Anh: TTHDIF

Vốn điều lệ: 210 tỷ đồng

Địa chỉ giao dịch: 06 Phan Bội Châu, Thành phố Huế

Điện thoại: 0234.382.5522; Fax: 0234.382.5533

Web: tthdif.vn; email: qdtpt@tthdif.vn

Người đại diện theo pháp luật: Bà Tôn Thị Nga - Giám đốc Quỹ; Điện thoại: 0905.256.768; Email: ttnga@tthdif.vn

Quá trình hình thành và phát triển Quỹ:

- Giai đoạn từ 13/01/2015 – 28/02/2019: Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh và bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn khi có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay nhưng không đủ nguồn lực về vốn, không đủ tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của các Ngân hàng thương mại.

- Giai đoạn từ 01/3/2019 – nay:

Thực hiện Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiện toàn Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời tách chức năng bảo lãnh tín dụng để thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh. Theo đó, giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh làm cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quỹ kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. Quỹ phát huy vai trò là “vốn mồi” cho hoạt động đầu tư vào dự án quan trọng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó chú trọng vào việc huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Giai đoạn hiện nay Quỹ tập trung chủ yếu vào hoạt động cho vay, đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh; trên tinh thần "Công khai, Minh bạch, Bình đẳng, Cùng phát triển".

Hoạt động nhận ủy thác:

+ Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh (bộ máy bao gồm: Chủ tịch; Kiểm soát viên; Giám đốc là các thành viên liên quan của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh kiêm nhiệm).

+ Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

+ Nhận ủy thác giải ngân một số Dự án của các Quỹ khác theo Hợp đồng nhận ủy thác.

Trong thời gian tới; định hướng Quỹ sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển để trở thành một định chế tài chính đủ mạnh giúp UBND tỉnh thực thi có hiệu quả các chính sách nhằm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Sơ đồ tổ chức:


 

1. Hội đồng Quản lý Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ):

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ:


Ông Phan Quý Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ:


Bà Tôn Thị Nga kiêm Giám đốc Quỹ;

c) Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ:


Ông La Phúc Thành – Giám đốc Sở Tài chính;


Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;


Ông Lê Việt Sỹ – Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh.

(Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 17/09/2021 của UBND tỉnh)

2. Ban kiểm soát Quỹ:

Ngô Thị Kiều Thư - Phó Chánh thanh tra Sở Tài chính - Trưởng ban;

 

3. Bộ máy điều hành Quỹ:

a) Giám đốc Quỹ:


Tôn Thị Nga

Điện thoại: CĐ: 0234 3502 825; DĐ: 0905.256.768; email: ttnga@tthdif.vn;

b) Phó Giám đốc và KTT:

- Phó Giám đốc Quỹ:


La Thị Ngọc Tình;

Điện thoại: 0914.695.789; email: ltntinh@tthdif.vn; 

- Kế toán trưởng Quỹ:


Vương Đình Nam;

Điện thoại: 0983.030.995; email: vdnam@tthdif.vn;

c) Các phòng ban:

- Phòng Hành chính Tổng hợp:

+  Ông Vương Đình Nam – Trưởng phòng; Điện thoại: 0983.030.995; email: vdnam@tthdif.vn;

+ Chuyên viên Thái Thị Nguyên Thảo;

+ Chuyên viên Đặng Thị Như Nguyện;

- Phòng Đầu tư:

+ Ông Nguyễn Đức Thịnh – Trưởng phòng; Điện thoại: 0916.531.357; email: ndthinh@tthdif.vn;

+ Chuyên viên Lê Trung Việt.

- Phòng Kế hoạch Thẩm định:

+ Bà Phan Thị Như Phương – Trưởng phòng phụ trách phòng; Điện thoại: 0983.354.829; email: ptnphuong@tthdif.vn;

+ Bà Dương Nguyễn Xuân Trang – Phó trưởng phòng;

+ Bà Nguyễn Thụy Vy - Phó trưởng phòng;

+ Chuyên viên Huỳnh Ngọc Hải;

+ Chuyên viên Dương Ngô Thái Bình;

+ Chuyên viên Bùi Minh Khang.

- Phòng Tín dụng:

+ Ông Ngô Đức Tiêu – Trưởng phòng; Điện thoại: 0983.354.829; email: ndtieu@tthdif.vn;

+ Bà Nguyễn Thụy Vy - Phó trưởng phòng;

+ Chuyên viên Lê Hà Phương Linh./.

 Quỹ có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Hoạt động huy động vốn: Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

2. Hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ được đầu tư vào các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

3. Hoạt động cho vay: Quỹ được cho vay đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

4. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác: Quỹ được uy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

5. Thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan./.

 

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Quỹ thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2019 -2021 bao gồm:

TT Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
I Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường
1 Đầu tư kết cấu hạ tầng
2 Đầu tư phát triển điện, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió
3 Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường
4 Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng
II Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ
1 Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao
2 Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
3 Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề
III Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn
1 Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi
2 Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp
3 Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp
IV Xã hội hóa hạ tầng xã hội
1 Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...)
2 Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên
3 Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương
4 Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang 
V

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh

1 Các dự án đầu tư sản xuất dược phẩm, thuốc chữa bệnh và vùng nguyên liệu thuốc
2 Đầu tư phát triển các sản phẩm nghề truyền thống, làng nghề, cụm làng nghề
3 Đầu tư, phát triển các sản phẩm đặc sản Huế gắn với thương hiệu du lịch
4 Các dự án thuộc danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế trong từng thời kỳ.
5 Các dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và y tế.