CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA QUỸ

Đầu tư trực tiếp

- Đối tượng đầu tư

Quỹ được đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Điều kiện đầu tư

+ Dự án đầu tư đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

- Phương thức đầu tư

+ Quỹ có thể thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.