CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA QUỸ

Hoạt động cho vay

- Đối tượng cho vay

Quỹ được sử dụng vốn hoạt động theo quy định của pháp luật để cho vay dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh đã được Hội đồng nhân dân chấp thuận và UBND tỉnh quyết định trong từng thời kỳ.

- Điều kiện vay vốn

+ Đối với dự án đầu tư:

Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

Thuộc danh mục các đối tượng cho vay theo quy định;

Có tính khả thi, hiệu quả và bảo đảm trả được nợ vay;

+ Đối với khách hàng:

Có tình hình tài chính rõ ràng, phù hợp với ngành nghề kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu đánh giá tài chính, khả năng thanh toán;

Thực hiện những quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của Quỹ;

Mua bảo hiểm và duy trì mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong thời gian vay vốn tại công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.

Không có nợ từ nhóm 4 đến nhóm 5 tại các tổ chức tín dụng và các công ty tài chính.

- Giới hạn cho vay

+ Giới hạn cho vay đối với một dự án không vượt quá 20% vốn cho hoạt động đầu tư phát triển của Quỹ tại thời điểm quyết định cho vay và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không được vượt quá 30% vốn cho hoạt động đầu tư phát triển của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

+ Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn cho hoạt động đầu tư phát triển của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

Vốn cho hoạt động đầu tư phát triển của Quỹ tại thời điểm quyết định cho vay được hiểu là vốn hoạt động đầu tư phát triển ghi trên Báo cáo tài chính được công bố tại quý gần nhất.

* Các dự án vay vốn tiêu biểu

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ, căn cứ quy chế cho vay của Quỹ và Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 20/8/2007 của Chính phủ, các quy định của pháp luật về cho vay dự án, tình hình thực tế của tỉnh, Quỹ đã tích cực tiếp xúc với các doanh nghiệp, lựa chọn dự án để cho vay bao gồm:

- Dự án nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO của Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera.

- Dự án Trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

- Dự án Nhà máy ấp nở trứng gia cầm của công ty TNHH MTV chăn nuôi Quốc Trung.

- Dự án Khu dịch vụ trải nghiệm Tam Giang Lagoon của Công ty Cổ phần Đào tạo và Dịch vụ du lịch Huế.

- Dự án trang trại tổng hợp Hoàng Bằng của Công ty cổ phần Lâm Nghiệp 1-5.