CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA QUỸ

Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác

- Ủy thác

Quỹ được ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đối tượng vay vốn của Quỹ thông qua hợp đồng ủy thác giữa Quỹ với tổ chức nhận ủy thác.

- Nhận ủy thác

+ Quỹ được nhận ủy thác: quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân ủy thác.

+ Quỹ được nhận ủy thác quản lý hoạt động của quỹ phát triển nhà ở, quỹ phát triển đất, quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và các quỹ tài chính địa phương khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập.

+ Quỹ được thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

+ Nhận ủy thác các hoạt động khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện tại Quỹ đang nhận ủy thác các Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Quỹ Hỗ trợ phát triển Kinh tế - Xã hội