CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA QUỸ

Hoạt động huy động vốn cho ngân sách địa phương

- Đối tượng huy động

Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định và tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hình thức huy động vốn

+ Quỹ được phép thực hiện huy động vốn trên thị trường thông qua các hình thức sau: Hợp đồng huy động vốn; Hợp đồng vay vốn; Phát hành trái phiếu Quỹ theo đúng quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu.

+ Vốn huy động có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trường hợp huy động vốn ODA, các nguồn vốn tài trợ song phương và đa phương thực hiện theo quy định pháp luật về ngoại hối.

- Giới hạn huy động

Tổng các nguồn vốn huy động tại từng thời điểm không được vượt quá 6 (sáu) lần vốn chủ sở hữu của Quỹ tại cùng thời điểm.