CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA QUỸ

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Quỹ thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật liên quan.