Tập trung nguồn lực để giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 21/02, UBND tỉnh tổ chức phiên họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Tại phiên họp, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trên cơ sở các Quyết định giao vốn của UBND tỉnh, các địa phương đã ban hành các Quyết định giao vốn cho các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện. Năm 2022, 2023, 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế được Trung ương phân bổ 485.054 triệu đồng thực hiện các hoạt động (07 dự án) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó năm 2022 là 189.266 triệu đồng, năm 2023 là 296.088 triệu đồng, năm 2024 là 304.015 triệu động. Năm 2023, 2024 ngân sách tỉnh phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 67.166 triệu đồng, trong đó năm 2023 là 18.382 triệu đồng, năm 2024 là 48.784 triệu đồng.

Theo số liệu rà soát trên, số hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 của các địa phương đều đạt, vượt chỉ tiêu được tỉnh giao. Kết quả đạt được là do cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua. Tính đến cuối năm 2023 đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho 1.309 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 59.349 triệu đồng.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi tại phiên họp

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh cho biết, đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện dự thảo báo cáo phục vụ đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc theo Kế hoạch đã phê duyệt. Ban Dân tộc cũng đã đốc thúc các đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện và cam kết giải ngân các nguồn vốn. Tổng vốn năm 2022 kéo dài thực hiện năm 2023 và 2023: 183.247 triệu đồng (vốn năm 2022 kéo dài qua 2023: 62.815 triệu đồng; vốn 2023: 120.432 triệu đồng). Giải ngân đến 19/02/2024 là 173.899 triệu đồng đạt 94,90% tăng 35%.

Kinh phí giao năm 2024: tổng kinh phí NSTW là 253.746 triệu đồng, trong đó vốn ĐTPT 124.630 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 129.116 triệu đồng. Qua đó, triển khai một dự án nổi bật như hỗ trợ nhà ở; 02 dự án bố trí ổn định dân cư của huyện Nam Đông triển khai đảm bảo tiến độ, Dự án bố trí ổn định dân cư Quảng Nhâm, huyện A Lưới; đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện A Lưới…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì các chương trình MTQG cần thường xuyên rà soát, bám sát kế hoạch việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Có kế hoạch chi tiết về giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó có giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Qua đó, có hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện các dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm, chú trọng đến tiến độ phân bố nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia.Tập trung rà soát các nội dung, khó khăn, vướng mắc liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu cần quan tâm đến việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người dân, tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn đẩy mạnh tạo sinh kế cho người dân. Lưu ý đến tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, các dự án triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương. Tập trung nguồn lực để giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đốc thúc các đơn vị triển khai quyết liệt và đồng bộ. Kịp thời có hướng dẫn cho các địa phương trong việc triển khai thực các chương trình mục tiêu quốc gia một cách hiệu quả.

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn