Những chính sách có hiệu lực từ tháng 06/2024

Tháng 6/2024 là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt chính sách như Quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gi; quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm...

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 39/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

BH:16/04/2024

HL:01/06/2024

2

 

Nghị định 41/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

BH:16/04/2024

HL:01/06/2024

3

 

Nghị định 43/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

BH:19/04/2024

HL:06/06/2024

4

 

Nghị định 45/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

BH:26/04/2024

HL:10/06/2024

5

 

Nghị định 44/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

BH:24/04/2024

HL:10/06/2024

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 1073/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ban hành Phiên bản 02 Tài liệu hướng dẫn khai thác của Phòng NOTAM Quốc tế

BH:14/05/2024

HL:01/06/2024

2

 

Quyết định 545/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

BH:10/05/2024

HL:01/06/2024

3

 

Quyết định 533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:09/05/2024

HL:01/06/2024

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

BH:28/03/2024

HL:01/06/2024

2

 

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

BH:31/03/2024

HL:01/06/2024

3

 

Thông tư 08/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2018/TT-BGTVT ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

BH:04/04/2024

HL:01/06/2024

4

 

Thông tư 10/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

BH:10/04/2024

HL:01/06/2024

5

 

Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm

BH:29/03/2024

HL:01/06/2024

6

 

Thông tư 07/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

BH:12/04/2024

HL:01/06/2024

7

 

Thông tư 03/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

BH:18/04/2024

HL:05/06/2024

8

 

Thông tư 02/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

BH:22/04/2024

HL:06/06/2024

9

 

Thông tư 08/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

BH:22/04/2024

HL:07/06/2024

10

 

Thông tư 25/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

BH:23/04/2024

HL:08/06/2024

11

 

Thông tư 26/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

BH:23/04/2024

HL:10/06/2024

12

 

Thông tư 01/2024/TT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

BH:24/04/2024

HL:10/06/2024

13

 

Thông tư 01/2024/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

BH:11/04/2024

HL:11/06/2024

14

 

Thông tư 03/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

BH:30/04/2024

HL:14/06/2024

15

 

Thông tư 05/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra

BH:26/04/2024

HL:15/06/2024

16

 

Thông tư 11/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới

BH:26/04/2024

HL:15/06/2024

17

 

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

BH:26/04/2024

HL:15/06/2024

18

 

Thông tư 27/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương

BH:03/05/2024

HL:17/06/2024

19

 

Thông tư 04/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

BH:06/05/2024

HL:21/06/2024

20

 

Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng

BH:19/04/2024

HL:22/06/2024

21

 

Thông tư 04/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

BH:10/05/2024

HL:24/06/2024

Nguồn: thuathienhue.gov.vn