Số hiệu văn bảnTrích yếuĐơn vị ban hành 
1 28/2014/TT-BTC
(25/02/2014)
Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Bộ Tài chính Tải về
2 138/2007/NĐ-CP
(28/08/2007)
Nghị định về tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương Chính phủ Tải về
3 37/2013/NĐ-CP
(22/04/2013)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 138/2007/NĐ-CP Chính phủ Tải về
4 04/2019/TT-BLĐTBXH
(21/01/2019)
Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Tải về
5 34/2018/NĐ-CP
(08/03/2018)
Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Chính phủ Tải về
6 05/2015/TT-NHNN
(04/05/2015)
Về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Qũy bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Qũy bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2013/QĐ-Ttg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước VN Tải về
7 06/VBHN-BTC
(15/01/2014)
Nghị định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương Bộ Tài chính Tải về