Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là 6,5%/năm; áp dụng từ 16/3/2023

Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định lãi suất cho vay tối thiểu như sau: "1. Lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, có tính đến chi phí cơ hội của nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, chi phí trích lập dự phòng rủi ro cho vay và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay.”

Trên cơ sở tình hình biến động lãi suất của các NHTM, qua tham khảo mức lãi suất cho vay của một số Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên toàn quốc; để đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “bảo toàn và phát triển vốn” theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, đồng thời mang tính chất hỗ trợ cho doanh nghiệp; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh tăng mức lãi suất cho vay tại Quỹ trong giai đoạn hiện nay từ 5%/năm lên 6,5%/năm.


Ngày 16/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 01/9/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ. Theo đó, quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là 6,5%/năm


Đối với các Hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày có hiệu lực của Quyết định này: Tiếp tục thực hiện lãi suất cụ thể theo quy định của Hợp đồng đã ký.


Đối với các Hợp đồng tín dụng ký sau ngày có hiệu lực của Quyết định này: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu đã quy định.


Khi thẩm định hồ sơ cho vay; tùy từng lĩnh vực - ngành nghề, xếp hạng tín dụng và tình hình tài chính của khách hàng, khả năng thực hiện dự án, hiệu quả dự án,.... ; Quỹ Đầu tư phát triển sẽ xét mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các dự án nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu là 6,5%/năm./.


Nguyễn Thụy Vy - Phòng Tín dụng