CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Sáng ngày 26/04, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển đã triển khai học tập, quán triệt các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng cho đảng viên, cán bộ, toàn bộ người lao động Quỹ.


Toàn cảnh Hội nghị

Với mục tiêu: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

HỘI NGHỊ TẬP TRUNG QUÁN TRIỆT CÁC CHUYÊN ĐỀ:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

PHẦN TỰ NGHIÊN CỨU (Các tài liệu Chi bộ, chuyên môn đã cập nhật).Ông Lê Quang Minh – Bí thư Chi bộ phổ biến nội dung của các chuyên đề

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động đã xây dựng và thông qua tại Đại hội Chi bộ đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Tỉnh, của Quỹ, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả; cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”./.

Bùi Minh Khang - Phòng Kế hoạch Thẩm định