Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh báo cáo công tác 09 tháng đầu năm 2021

Ngày 14 tháng 9 năm 2021 tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quỹ) báo cáo UBND tỉnh về công tác hoạt động 09 tháng đầu năm 2021 dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh

Tham dự phiên họp còn có Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ; Ban Điều hành và các Phòng nghiệp vụ của Quỹ.


  Ông Lê Quang Minh- Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2021

Chủ tịch tỉnh và Lãnh đạo các Sở tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung sau:

- Đánh giá hoạt động 09 tháng đầu năm của Quỹ;

- Báo cáo định hướng hoạt động của Quỹ trong thời gian đến;

- Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ theo Nghị định số 147/NĐ-CP;

- Tình hình hoạt động ủy thác các Quỹ trên địa bàn Tỉnh như (Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế; Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.; Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; và nhận ủy thác giải ngân một số Dự án của các Quỹ khác theo Hợp đồng nhận ủy thác);

- Các hoạt động đầu tư trực tiếp liên quan đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư.


                                           
Phát biểu của Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kết luận cuộc họp; Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng cho hoạt động của Quỹ trong thời gian tới; việc kiện toàn HĐQL Quỹ và cho ý kiến về các hỗ trợ khác để Quỹ phát huy vai trò  là một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để giao thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết của Tỉnh mà không thể sự dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước.

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Đức Thịnh - Phòng Đầu tư