Ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc nghiên cứu đầu tư Trung tâm Thương mại AEON MALL tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 25/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (AEONMALL Việt Nam) tổ chức Lễ Ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc nghiên cứu đầu tư Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON MALL tại tỉnh Thừa Thiên Huế dưới hình thức trực tuyến kết nối giữa trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ sở chính AEONMALL Việt Nam tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Nakagawa Tetsuyuki - Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ.

Khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

KOICA ký kết hỗ trợ xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh

Sự phát triển của tỉnh gắn chặt với sự đi lên của doanh nghiệp

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình đã quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới nêu trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội.

Tháo nút thắt, hàng chục tỷ USD sẽ đổ vào hạ tầng Việt Nam dưới hình thức tài trợ miễn truy đòi

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng